Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ/จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลโครงการการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุสาหกรรม พ.ศ. 2566 ,บันทึกผลการสำรวจลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวล Labor.Q 1 Net และประมวลข้อมูลในแผ่นซีดี

10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูล โครงการการประเมินผล “โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยวิธีเฉพาะจง

30 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสถานประกอบการนี้เข้าร่วมโครงการ To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งเพื่อในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

5 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำดัชนีชีวัดคุณภาพแรงงานนอกระบบสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กล่องอเนกประสงค์ “ราชบุรีพร้อมใจหยุดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการ้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 ธันวาคม 2565
TOP