Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพเป้าหมาย จำนวน ๑๔ อาชีพ ใน ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจแรงงานนอกระบบและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

16 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจ/จัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เมษายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

20 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2563
TOP