Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรเครื่องประคบสมุนไพร” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำดัชนชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, สำรวจและบันทึกแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง

6 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยเฉพาะเจาะจง

6 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เจลแอลกอฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มสาขาอาชีพเป้าหมาย จำนวน ๑๔ อาชีพ ใน ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจแรงงานนอกระบบและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

16 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจ/จัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เมษายน 2563
TOP