Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนด้านแรงงานที่จังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

          ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมการฝึกอบรม ตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง   สาขาการควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ชมการสาธิตอาชีพในยุค Thailand ๔.๐ ประกอบด้วย การให้บริการบนอินเทอร์เน็ตและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ การประกอบอาหารไทย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มแม่บ้านหัวสระพัฒนานำผลิตภัณฑ์มะนาวดองน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะก้าวหน้าราชบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีและชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรีและกลุ่มแรงงานที่มาคอยต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

ทั้งนี้ รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุดว่า

“ขอเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครแรงงานทุกท่าน ที่สละเวลาและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ฝากแจ้งข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐไปยังประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่งรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชน อย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันที่ไม่สามารถทำงานได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจ ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

TOP