Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าภาษี และรายการหักต่างๆ ของไต้หวัน ในปี 2564 ...

แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ...

20 ธันวาคม 2563 “อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น” ...

TOP