Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

​ลาวพร้อมตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทยและออก CI ให้แรงงานลาวเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู เริ่ม 28 สิงหาคมนี้

pll_content_description

            ลาวพร้อมตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทยและออก CI ให้แรงงานลาวเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู เริ่ม 28 สิงหาคมนี้

            กระทรวงแรงงานแจ้งว่าทางการลาวเตรียมจัดตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มแรงงานทั่วไป ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยให้แรงงานไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดในท้องที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว ดีเดย์ 25 สิงหาคม 2560 
            นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการลาวแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทยให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีอยู่ประมาณ 71,000 คนในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม  2560 – 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายไทยจะร่วมประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยและภาษาลาวเพื่อให้นายจ้างและแรงงานลาวไปดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
            กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำโปรแกรมจัดลำดับคิวให้แก่แรงงานลาว โดยให้แรงงานไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร  และจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการปรับสถานภาพแรงงานที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ พร้อมทั้งจะได้ประสานให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อำนวยความสะดวกให้บริการตรวจลงตราวีซ่าในคราวเดียวกัน  
​            ทั้งนี้ ในการดำเนินการเข้ารับการปรับสถานภาพ ขอให้แรงงานเตรียมเอกสารให้พร้อมคือ 1) บัตรสีชมพู  2) ใบนัดคิว 3) หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ 4) เอกสารส่วนตัวของประเทศลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่  บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) เป็นเงินสด จำนวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท และค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท หลังจากนั้นให้นำ CI และบัตรสีชมพู กลับไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานภายใน 15 วัน เพื่อขอใบอนุญาตทำงานต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้น ทั้งสองกลุ่มสามารถต่ออายุวีซ่าและการอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี
​            นายวรานนท์ฯ กล่าวเน้นย้ำว่าศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวที่จัดตั้งในครั้งนี้ให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ขอให้เร่งมาดำเนินการโดยด่วน เพราะการอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว หากไม่ได้ดำเนินการใดๆ จะต้องกลับประเทศ และกลับมาทำงานใหม่ในรูปแบบ MOU ​สำหรับกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือมีหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ แต่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายจ้างได้ไปแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวไว้แล้ว ขอให้นายจ้างรีบพาคนต่างด้าวที่ได้แจ้งไว้ไปดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวตามวันที่ได้นัดหมาย ซึ่งหลังจากการพิสูจน์เสร็จสิ้นจะมีการออกหนังสือรับรองให้แรงงานต่างด้าวนำไปแจ้งกับทางการลาว ซึ่งทางการลาวจะออกใบอนุญาตเดินทางชั่วคราวให้เป็นเวลา 5 วัน เพื่อกลับ สปป.ลาว จากนั้นแรงงานต้องทำหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยในรูปแบบ MOU ต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 
 
TOP