Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง

pll_content_description

             สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้ร่วมกันจัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง  ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองนางแพรง หมู่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

TOP