Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมจัดรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี

pll_content_description

                                        วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม เพชรครุฑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ร่วมจัดรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี เพื่อแนะนำ
และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี และนำเสนอภารกิจของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี เพื่อนำทักษะที่ฝึกไปใช้ประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถช่วยเหลืองานของชุมชน

TOP