Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สรจ.ราชบุรี – ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายมนตรี ดิตเหมาะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วย นางสาววรรณวดี เดือนเพ็ญ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท เอส ซี เอช อินดัสตรี้ จํากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล โพธาราม

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้แก่นายจ้างลูกจ้าง

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสถานประกอบการ และมีพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังกว่า 20 คน

TOP