Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สรจ.ราชบุรี – ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)

pll_content_description

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) ณ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

TOP