Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สรจ.รบ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ของจังหวัดราชบุรี

pll_content_description

สรจ.รบ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ของจังหวัดราชบุรี

TOP