Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  ณ ห้องประขุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ที่ประชุมรับทรายผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.รับทราบผลการดำเนินงานของเดือน สิงหาคม 2562. และแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562

2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562

3.การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงานประจำปี พ.ศ. 2562

4.ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์แรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน

 

TOP