Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นายภาณุวัฒน์เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

TOP