Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชุมคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ประจำปี 2562

pll_content_description

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยมีนายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่ นางสุธีรา  ทรงความดี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

TOP