Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

pll_content_description

ข้อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

 

 

ข้อแนะนำผู้ใช้สิทธิการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

 

TOP