Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ

pll_content_description

ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ขอเลื่อนวันรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังใหม่) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร จากเดิมวันที่ ๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็น วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือช่องทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://ratchaburi.mol.go.th หัวข้อประกาศ และยื่นใบสมัครผ่าน https://1th.me/OtCtE ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร

TOP