Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

pll_content_description

ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดค่ะ

TOP