Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

– เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดราชบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ และตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบ นางสุธีรา ทรงความดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่มประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗

– เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเตรียมพื้นผิวงานพ่นสีรถยนต์ และสาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ณ สถาบันฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

TOP