Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

งานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๔

pll_content_description

                   วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรม 
ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายใต้การกำหนดประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่
หลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน”

TOP