Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม

pll_content_description

              วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกอบรม H 201 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 และแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 ,ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565, แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (ตามข้อสั่งการกระทรวงแรงงาน), รายงานผลการจัดทำดัชนี
ชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูล
แรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameล่าสุด

ขนาด : 247.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 2565
TOP