Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

pll_content_description

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงแรงงาน และประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร A ๒๐๑ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ดังนี้

  • เวลา ๑๐.๐๐ น. มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติจากกระทรวงแรงงาน แก่ นายอุบล แช่มช้อย อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓
  • เวลา ๑๐.๑๕ น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่๑๐/๒๕๖๓

โดยมีนายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมประชุม

TOP