Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 60/2560 – 2561 ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

                วันที่ 13 มีนาคม  2561  เวลา 7.30 น.  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)  ครั้งที่ 60/2560 – 2561  ผ่านระบบ  Video Conference  เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน  และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงห์แก้ว)  ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

 

TOP