Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ITA สรจ.ราชบุรี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)     

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                   

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

♣ ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

♣ การประชาสัมพันธ์

O5  * ข่าวประชาสัมพันธ์

       * ข่าวกิจกรรม

♣ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A 

♣ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

♣ การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13 E–Service

♣ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

♣ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

♣ การส่งเสริมความโปร่งใส

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

♣ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

♣ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy

O26  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 การรายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

♣ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

♣ แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

316
TOP