Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

 

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

 

ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง

 

คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21

 

รวมประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

 

 

6673
TOP