Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น

  นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น

  แรงงานจังหวัดราชบุรี
  • นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    พนักงานธุรการ ส 3
    • นายสรพงษ์ พุ่มสอาด

     นายสรพงษ์ พุ่มสอาด

     พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  • นางสุธีรา ทรงความดี

   นางสุธีรา ทรงความดี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายมนตรี ดิตเหมาะ

    นายมนตรี ดิตเหมาะ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวสุจิตรา จำปา

     นางสาวสุจิตรา จำปา

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวบังอร ทองช่วย

      นางสาวบังอร ทองช่วย

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
      • นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

       นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
TOP