Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางลัดดา อุปสินธุ์

  นางลัดดา อุปสินธุ์

  แรงงานจังหวัดราชบุรี
  • นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายสรพงษ์ พุ่มสอาด

     นายสรพงษ์ พุ่มสอาด

     พนักงานขับรถยนต์ ส 2
     • นางสาวสุจิตรา จำปา

      นางสาวสุจิตรา จำปา

      นักวิชาการแรงงาน
  • นางสุธีรา ทรงความดี

   นางสุธีรา ทรงความดี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายมนตรี ดิตเหมาะ

    นายมนตรี ดิตเหมาะ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวบังอร ทองช่วย

     นางสาวบังอร ทองช่วย

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
     • นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

      นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

      เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
477
TOP