Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางนภวรรณ โกละกะ

  นางนภวรรณ โกละกะ

  แรงงานจังหวัดราชบุรี
  • นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   นางสาวณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    นางสาวเปมิกา ดวงคล้าย

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายธัญญ์ชวิน พุ่มสอาดทศรัตน์

     นายธัญญ์ชวิน พุ่มสอาดทศรัตน์

     พนักงานขับรถยนต์ ส 2
     • นางสาวสุจิตรา จำปา

      นางสาวสุจิตรา จำปา

      นักวิชาการแรงงาน
  • นายมนตรี ดิตเหมาะ

   นายมนตรี ดิตเหมาะ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววรรณวดี เดือนเพ็ญ

    นางสาววรรณวดี เดือนเพ็ญ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวภัตฑิตา ทองช่วย

     นางสาวภัตฑิตา ทองช่วย

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
     • นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

      นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

      เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
1027
TOP