Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ชมรม TO BE NUMBER ONE

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 

เดือนตุลาคม 2565

เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ

เดือนธันวาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจสถานประกอบการที่ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

เดือนมกราคม 2566

◊ เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ( TO BE NUMBER ONE)

ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ( TO BE NUMBER ONE)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

◊ ร่วมเป็นวิทยากรสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ

เยี่ยมชม เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ( TO BE NUMBER ONE)

124
TOP