Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

pll_content_description

                   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในจังหวัดราชบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

<a href=”//slideful.com/v20171228_1745809851101983_pf.htm”>View the slide show</a>

TOP