Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

                           วันที่ 13 มกราคม 2565 นางลัดดา   อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ อ.ปากท่อ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ให้มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินโครงการ ให้แก่บริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด
ซึ่งมีลูกจ้างจำนวน 99 คน ในการนี้ นายเสนีย์ แก้วพิจิตร กรรมการ บริษัท วังมะนาว เกษตรภัณฑ์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือลงนามสมัครเข้าร่วมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งจะมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
และดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป

TOP