Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดำเนินการบูรณาการตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐาน GFP ตามข้อสั่งการ ศปก.ศบค. และกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP