Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

                            นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ฝ่ายปกครอง (อำเภอเจ้าของพื้นที่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดังนี้ วันที่

                           วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ บริษัท ยูเนี่ยนคูลเลอร์ราดิเอเตอร์ จำกัด ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ มีลูกจ้างทั้งหมด ๓๕ คน แบ่งเป็น แรงงานไทย จำนวน ๑๕ คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน ๒๐ คน

                           วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ บริษัท แกรนด์ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๒ ตำบลบ้านไร่
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจ ต่อเนื่องการเกษตร (แปรรูปมะพร้าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๙๒ คน แบ่งเป็น แรงงานไทย จำนวน ๕0 คน และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน ๓๕ คน สัญชาติกัมพูชา
จำนวน ๗ คน
                          ผลการตรวจ ไม่พบการกระ ทำผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำและกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตราการของหน่วยงานภารรัฐ ตลอดจนให้คำแนะนำในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่และออกนอกฟื้นที่จังหวัดราชบุรีตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีกำหนด การป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาการคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริมหลักประกันสังคม และรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

TOP