Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เปิดให้บริการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

pll_content_description

 การดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

– ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เปิดให้บริการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เท่านั้น  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ภายในศูนย์ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 
 
 
 
 
 

 

TOP