Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓

pll_content_description

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

– นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบ นางสาวสุจิตรา จำปา นักวิชาการแรงงาน และนายพีรวิชญ์ จีนจำรัส เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมให้บริการประชาชน และมีการให้บริการตรวจสภาพการใช้งานรถจักรยานยนต์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เติมลม ฯลฯ ในนามของกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

 

 

 

TOP