Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

                            วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
ร่วมงานอวยพรปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในการนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน
และผู้ประกอบการต่อไป โดยขอให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่กำลังจะมาถึง

TOP