Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจราชกรมสำนักงานประกันสังคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

TOP