Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ตรวจสถานประกอบการ ตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองราชบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ,อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ,ตำรวจภูธรจังหวัด ,ฝ่ายปกครองท้องที่ ,สารวัตรกำนัน และหน่วยงานในท้องที่ ร่วมตรวจสถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองราชบุรี โดย นายภาณุวัตน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายมนตรี ดิตเหมาะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและร่วมออกตรวจ

TOP