Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในประเทศไทย ส่งผลให้สถานประกอบการในหลายพื้นที่ และลูกจ้างได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

pll_content_description

!!! จากสถานการณ์ฝนตกหนักในประเทศไทย ส่งผลให้สถานประกอบการในหลายพื้นที่ และลูกจ้างได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย !!!
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี จึงขอให้สถานประกอบการในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก/อุทกภัย อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
 
TOP