Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

pll_content_description

 

TOP