Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ณ ไร่สุขพ่วง “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย” ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

– เวลา ๐๗.๓๐ น. นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

– เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี โดยมี นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ,อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ไร่สุขพ่วง “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย” ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

TOP