Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

pll_content_description

                       วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม
นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดสรรงบประมาณและ
แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจกรรม/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยจัดสรรงบประมาณให้ ๒ กลุ่มสาขาอาชีพ
รวม ๖ หลักสูตร

TOP