ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

            สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงาน  โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  มีคณะกรรมการชมรม 17 คน  ประกอบด้วย

 

 

รายชื่อ

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

1.นายลำพอง  ทองประทีป   (อำเภอเมือง) 086-1665299
2.นางเพ็ญศรี  หมื่นศร          (อำเภอเมือง) 081-5877848
3.พ.อ.อ.สมมาตร์  บุณโยประการ  (อำเภอบางแพ) 081-9436497
4.นายจรัล  เพ็งเหมือน         (อำเภอบางแพ) 081-2697451
5.นายมานะชัย  พงษ์ประยูร  (อำเภอวัดเพลง) 081-3787356
6.นายบุญส่ง  แสงอ่อน         (อำเภอสวนผึ้ง) 089-9120439
7.น.ส.ลิ้นจี่  ธนะสังข์            (อำเภอบ้านคา) 081-9328545
8.นายมาโนช  พรรณรักษ์      (อำเภอดำเนินสะดวก) 081-2583281
9.นายวิเชียร  โอ่งเคลือบ   (อำเภอดำเนินสะดวก) 084-8017948
10.น.ส.ดวงแข  มิตรสงเคราะห์   (อำเภอจอมบึง) 087-0275120
11.นางเติม  อุ่นใจ                (อำเภอจอมบึง) 081-9954544
12.พ.ต.อ.สนาน  อ่อนศรี   (อำเภอโพธาราม) 083-0261091
13.น.ส.ระเบียบ  ไชโย          (อำเภอโพธาราม) 089-0553549
14.นายพิพัฒน์  โรยดี           (อำเภอปากท่อ)  089-2250912
15.นายอุบล  แช่มช้อย          (อำเภอปากท่อ) 081-7564231
16.น.ส.รุ่งรัศมี  อิมแมน         (อำเภอบ้านโป่ง) 081-9954339
17.นางสุนัยนา  สถาพรภูริศักดิ์    (อำเภอบ้านโป่ง) 089-9155866

 

 

ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี   พ.อ.อ. สมมาตร์ บุณโยประการ