โครงการเสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ กิจกรรม : ฝึกอาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

                วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ  กิจกรรม : ฝึกอาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองนางแพรว  ตำบลน้ำพุอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยท่านแรงงานจังหวัดราชบุรี (นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น)  มอบหมายให้นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางสุธีรา  ทรงความดี)  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร  ภารกิจหน่วยงาน  ก่อนการฝึกอาชีพในครั้งนี้