ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

วันที่: 
Wed, 2018-02-07 (ทั้งวัน)

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

 
 
 

 

 

 
 
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS  ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี
แนวทางการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว

1.ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว (กรณีผลตรวจฉบับเดิมไม่เกิน 90 วัน  นับแต่วันตรวจ ไม่ต้องตรวจใหม่ และประกันสุขภาพถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

2.แรงงาน/นายจ้าง ติดต่อ สจจ.ราชบุรี เพื่อขอนัดหมายเข้าศูนย์

3.จัดเตรียมเอกสารแสดงตน  (Passport : PP, Travel Document : TD, Certificate of Identity : CI, ใบอนุญาตทำงาน <ถ้ามี>) พร้อมสำเนา

4.เอกสารนายจ้าง ( 1 ชุด ต่อต่างด้าว 1 คน)

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)

-สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท (นิติบุคคล)

-แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.บ.1)

-หนังสือมอบอำนาจ

-สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ

-สำเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี)

5.การดำเนินการที่ศูนย์

-แรงงานเข้าจุดคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารและรับบัตรคิว (สจจ.)

-แรงงานยื่นแบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ท.บ.1) เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ พิมพ์คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว (ปกครอง)

-เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตรา (VISA Non-Immigrant –LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งกรณีที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจลงตรา หรือได้รับการตรวจลงตราถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท (ตรวจคนเข้าเมือง)

-เจ้าหน้าที่ประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงาน และให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

- ตรวจสุขภาพ ค่าตรวจ 500 บาท กรณีผลตรวจฉบับเดิมไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันตรวจ ไม่ต้องตรวจใหม่ และประกันสุขภาพถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,200 บาท (สาธารณสุข)

-แรงงานเข้าพบเจ้าหน้าที่ สจจ. ยื่นคำขอ ตท.2 โดยให้ต่างด้าวเซ็นชื่อในแบบ ไม่ต้องกรอกข้อมูล  นำแบบ ท.บ.1 แนบกับแบบ ตท.2 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 กรณี (สจจ.)

1) แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2561 ยื่นคำขออนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2563 เสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

2) แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตทำงานถึง 31 มีนาคม 2561 ให้ยื่นแบบ ตท.2 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรก อนุญาตถึง 31 มีนาคม 2561 ค่าธรรมเนียม 325 บาท ฉบับที่สอง อนุญาตถึง 31 มีนาคม 2563 ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

- แรงงานต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียม 80 บาท และรับบัตรประจำตัวฯ (ปกครอง)

กลุ่มที่ 2 ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มี 2 กรณี

กรณีแรก แรงงานต่างด้าวเลือกที่จะมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติก่อนไปพิสูจน์สัญชาติ

1.ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว (กรณีผลตรวจฉบับเดิมไม่เกิน 90 วัน  นับแต่วันตรวจ ไม่ต้องตรวจใหม่ และประกันสุขภาพถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

2.แรงงาน/นายจ้าง ติดต่อ สจจ. เพื่อขอนัดหมายเข้าศูนย์

3.จัดเตรียมเอกสาร บัตรชมพูเดิม หรือ ทร.38/1 หรือ หนังสือรับรองการเดินทางไปตรวจสัญชาติ หรือ หนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร (ใบจับคู่) พร้อมสำเนา

4.เอกสารนายจ้าง ( 1 ชุด ต่อต่างด้าว 1 คน)

1) สำเนาบัตรประชาชน

2) สำเนาทะเบียนบ้าน

3) หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)

4)สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท (นิติบุคคล)

5)แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.บ.1)

6)หนังสือมอบอำนาจ

7)สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ

8) สำเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี)

5.การดำเนินการที่ศูนย์

-แรงงานเข้าจุดคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารและรับบัตรคิว (สจจ.)

-แรงงานยื่นแบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ท.บ.1) เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ พิมพ์คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว (ปกครอง)

-เจ้าหน้าที่ประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงาน  (ประกันสังคม)

-ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 900 บาท (สาธารณสุข)

-แรงงานเข้าพบเจ้าหน้าที่ สจจ. ยื่นคำขอ ตท.8 โดยให้ต่างด้าวเซ็นชื่อในแบบ ไม่ต้องกรอกข้อมูล  นำแบบ ท.บ.1 แนบกับแบบ ตท.8 พิจารณาอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จัดเก็บค่าธรรมเนียม 550 บาท (เฉพาะชุดใบจับคู่)  325 บาท (เฉพาะกลุ่มบัตรชมพู)

- แรงงานต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียม 80 บาท และรับบัตรประจำตัวฯ (ปกครอง)

กรณีที่สอง แรงงานต่างด้าวเลือกไปพิสูจน์สัญชาติก่อนที่จะมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ

หลังจากผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว การดำเนินการที่ศูนย์ ดังนี้

1.ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว

2.แรงงาน/นายจ้าง ติดต่อ สจจ. เพื่อขอนัดหมายเข้าศูนย์

3.จัดเตรียมเอกสารแสดงตน

(Passport : PP, Travel Document : TD, Certificate of Identity : CI) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.เอกสารนายจ้าง ( 1 ชุด ต่อต่างด้าว 1 คน)

1) สำเนาบัตรประชาชน

2) สำเนาทะเบียนบ้าน

3) หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)

4)สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท (นิติบุคคล)

5)แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.บ.1)

6)หนังสือมอบอำนาจ

7)สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ

8) สำเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว (ถ้ามี)

5.การดำเนินการที่ศูนย์

- แรงงานเข้าจุดคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารและรับบัตรคิว (สจจ.)

  - แรงงานยื่นแบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ท.บ.1) เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ พิมพ์คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว (ปกครอง)

  - ดำเนินการตรวจลงตรา (VISA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ค่าธรรมเนียม 500 บาท (ตรวจคนเข้าเมือง)

  - ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว (ประกันสังคม)

  - ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,200 บาท (สาธารณสุข)

  - แรงงานเข้าพบเจ้าหน้าที่ สจจ. ยื่นคำขอ ตท.2 โดยให้ต่างด้าวเซ็นชื่อในแบบ ไม่ต้องกรอกข้อมูลนำแบบ ท.บ.1 แนบกับแบบ ตท.2 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 กรณี (สจจ.)

  กรณีที่ 1 จัดทำทะเบียนประวัติให้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ก่อนพิสูจน์สัญชาติ จัดเก็บค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

  กรณีที่  2 ยังไม่ได้จัดทำทะเบียนประวัติ แต่มาพิสูจน์สัญชาติก่อน

  - ชุดใบจับคู่ ยื่นแบบ ตท.2 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท ฉบับที่สองเสียค่าธรรมเนียม 32 บาท

  - กลุ่มบัตรชมพู ยื่นแบบ ตท.2 จำนวน 1 ฉบับ เสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

  - แรงงานต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียม 80 บาท และรับบัตรประจำตัวฯ (ปกครอง)