การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 40/2560 - 2561 ผ่านระบบ Video Conference

                 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 8.00 น.  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)  ครั้งที่ 40/2560 - 2561  ผ่านระบบ  Video Conference  เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน  และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงห์แก้ว)  ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี