กิจกรรม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

การประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" ของอำเภอปากท่อ และอำเภอวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" ของอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" ของอำเภอบางแพ และอำเภอโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของอำเภอบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของอำเภอเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมคณะทำงานบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2560
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี อาสาสมัครแรงงานรวมใจถวายพ่อหลวง และโครงการจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวาปีสุทธาวาท อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
การประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำต้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแหลมทอง อำเภอบางแพ
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
ประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน" อำเภอโพธาราม ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ในการทำงาน
ประชุมคณะทำงานบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" อำเภอดำเนินสะดวก ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการจัดงานสมโภช ๒๐๐ ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี
ประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" อำเภอเมืองราชบุรี ปีงบประมาณ 2560
งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 "แรงงานร่วมใจปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อหลวง"
กิจกรรม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จัดโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ประชุมสัญจร "แรงงานจังหวัดพบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล" อำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560