วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

      

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

"แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

  

 วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 

"ผู้นำเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"

 

  

คำขวัญ จังหวัดราชบุรี

"คนสวยโพธาราม  คนงามบ้านโป่ง  เมืองโอ่งมังกร  วัดขนอนหนังใหญ่ 

ตื่นใจถ่ำงาม  ตลาดน้ำดำเนิน  เพลินค้างคาวร้อยล้าน  ย่านยี่สกปลาดี"

 
 

วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน อํานวยการ  

ใหวงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีผลสัมฤทธิ์”

 
 
พันธกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

            1. กําหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเศรษฐกิจดานแรงงาน 

         2. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

         3. บริหารจัดการศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ

         4. สรางความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงาน 

         5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ

         6. พัฒนาระบบคาจางของประเทศ

    

 

ไฟล์แนบขนาด
เป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1.06 MB