อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี  จำนวน 22 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
นายลำพอง ทองประทีป
086 - 1665299
น้ำพุ
2
นางเพ็ญศรี หมื่นศร
081 - 5877848
ท่าราบ
3
นายสมชาย สมบูรณจร
085 - 1913013
เจดีย์หัก
4
นายฉัตรพล เจียมเจริญ
081 - 8035940
คุ้งน้ำวน
5
น.ส.ประสงค์ศรี คชสวัสดิ์
086 - 767 8223
ดอนตะโก
6
นางเขมิสรา สัตยบัณฑิต
081 - 3784219
ห้วยไผ่
7
นางปราณี บัวทวน
087 - 9302943
คูบัว
8
นายณัฐภัทร ยกกลิ่น
098 - 8766799
เขาแร้ง
9
นางกฤษณา ทรัพย์แก้ว
081 - 0102855
บ้านไร่
10
นางวิศรุตา มูลสวัสดิ์
087 - 1554650
หินกอง
11
นางปราณี ปลื้มจิตร์
085 - 7044311
พิกุลทอง
12
นายดนัย ปานยศ
086 - 4731670
คุ้งกระถิน
13
นางณัฐนา กลิ่นสุข
087 - 1000689
เกาะพลับพลา
14
นางสาววัชรี รู้แบบ
089 - 0381463
บางป่า
15
นางติลก ธาตุทวี
082 - 1273837
ดอนแร่
16
นายชูชีพ ดรุณี
080 – 2304774
เมืองราชบุรี
17
นางอุบลวรรณ แสงรอด
081 - 1981678
อ่างทอง
18
นางไพลิน ศุขสายชล
083 - 8062315
โคกหม้อ
19
นายปรีชา  อารีรักษ์
098 - 4848361
หลุมดิน
20
นางวรรณดี อารมย์ชื่น
084 - 1421369
หนองกลางนา
21
นางสาวสาระภี ทับสมุทร
083 - 9958891
พงสวาย
22
นายณรงค์ชัย จุ้ยเจริญ
081 - 9417532
สามเรือน
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอบ้านโป่ง  จำนวน 15 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
น.ส.รุ่งรัศมี อิ่มแมน
081 - 9954339
ดอนกระเบื้อง
2
นางสุนัยนา สถาพรภูริศักดิ์
089 - 9155866
เบิกไพร
3
นางปริศนา เงินประเสริฐศิริ
083 - 1091466
ปากแรต
4
นางอังคณา ฤทัยคงถาวร
081 - 8806303
หนองอ้อ
5
นางรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์
085 - 1832524
หนองกบ
6
นางมาลี  งามเปี่ยม
085 - 1844055
สวนกล้วย
7
นางกมลพรรณ กิตติคุณพงศ์
089 - 5475584
ท่าผา
8
นางประทีป คุณจิ๋ว
089 - 5495341
เขาขลุง
9
นางสำเนาว์ สง่างาม
089 - 5316021
บ้านม่วง
10
นางพวงพยอม พิมพ์ศรี
086 - 9001396
เบิกไพร
11
นายสำเร็จ คลังนาค
085 - 5037995
คุ้งพยอม
12
นางอารยา นุชนุ่ม
089 - 4155201
ลาดบัวขาว
13
นางเอื้อมพร พรมดี
085 - 2912846
หนองปลาหมอ
14
นางสาวสุมล ฉัยยา
086 - 1231144
กรับใหญ่
15
นายศุภากร บุญจันทร์
089 - 0642063
นครชุมน์ 
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม  จำนวน 18 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
พ.ต.อ.สนาน อ่อนศรี
081 - 6282601
บ้านเลือก
2
น.ส.ระเบียบ ไชโย
089 - 0553549
ท่าชุมพล
3
นายประเสริฐ  ทองสาด
081-8575350
บ้านฆ้อง
4
นายฉลวย โอจารุทิพย์
080 - 8866277
หนองกวาง
5
นางอรวรรณ จำเหล่
081 - 0083364
ชำแระ
6
นายกิตติพงศ์  กล่ำทอง
094 - 9768497
ธรรมเสน
7
น.ส.พิศมัย คงสุวรรณ
088 - 4545812
คลองตาคต
8
นางฑิติพร บุตรี
062 - 5616519
คลองข่อย
9
นางสาวฐิตาพร  ทาคำ
081-0177551
หนองโพ
10
นายด้วง โชคราช
087 - 0766118
สร้อยฟ้า
11
นายอุดร ป๊อกตัง
089 - 5726906
เขาชะงุ้ม
12
นายธนชาติ ปลีฟัก
089 - 9646351
เตาปูน
13
นายกิตติวุธ  แซ่ลิ้ม
082 - 2986057
ศรีสวัสดิ์
14
นายสมทบ พลเดช
087 - 0573241
ดอนกระเบื้อง
15
นางสิมา ขาวสอาด
087 - 0753421
ดอนทราย
16
นายสวัสดิ์ บุญมี
089 - 8087332
นางแก้ว
17
นางนพพร บุตรี
080 - 4268556
เจ็ดเสมียน
18
นางตรีรัตน์ มะลิพุ่ม
089 - 8081709
บางโตนด
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอดำเนินสะดวก  จำนวน 13 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
นายมาโนช พรรณรักษ์
081 - 2583281
ดำเนินสะดวก
2
นายวิเชียร โอ่งเคลือบ
084 - 8017948
ขุนพิทักษ์
3
นายสำรวย อ่อนดี
085 - 9086687
ดอนกรวย
4
นางทิพย์วรรณ แสงอากาศ
099 - 0843922
บัวงาม
5
นายณรงค์ พงศ์พาชำนาญเวช
085 - 2958450
ประสาทสิทธิ์
6
นายเทวา ทองบ้านบ่อ
089 - 2606779
แพงพวย
7
นายวิเชียร โอ่งเคลือบ
084 - 8017948
ขุนพิทักษ์
8
นายศักดิ์ดา นวมดี
086 - 7976482
ดอนคลัง
9
นายสุรชัย ชัยรัตนะเวโรจน์
080 - 0536117
บ้านไร่
10
นายสุพล เอกสิทธิ์รุ่งเรือง
081 - 3786612
ดอนไผ่
11
นายไพบูลย์ หลีตึ๊ง
085 - 1945361
ศรีสุราษฎร์
12
นางสุชาดา อินทชัย
089 - 4120283
ตาหลวง
13
นายสำเริง ไชยภูมิสกุล
081 - 9465568
ท่านัด
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอปากท่อ  จำนวน 12 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
นายอุบล แช่มช้อย
081 - 7564231
ทุ่งหลวง
2
นายพิพัฒน์ โรยดี
089 - 2250912
ห้วยยางโทน
3
นายไพรัช  บัวบางใบ
089 - 9113866
วังมะนาว
4
นางปราณี ใจดี
086 - 1628838
ดอนทราย
5
นายสำราญ  ศรีสุข
087 - 1556897
บ่อกระดาน
6
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ส่อง
089 - 0635461
ยางหัก
7
นางสุนิสา  กระจ่างดวง
081 - 5862450
ป่าไก่
8
นายสุวัฒน์ ชลธารานที
089 - 9195631
อ่างหิน
9
นางสาวสุนีย์ เมฆกระจ่าง
089 - 5516239
หนองกระทุ่ม
10
นายวิชิต รชดา
080 - 6692356
วัดยางงาม
11
นายสุชาติ บูชา
094 - 4409728
วันดาว
12
นายบุญเกื้อ มีสีผ่อง
083 - 5529325
ปากท่อ
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอบางแพ  จำนวน 7 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
พ.อ.อ.สมมาตร์ บุณโยประการ
081 - 9436497
บางแพ
2
นายจรัล เพ็งเหมือน
081 - 2697451
โพหัก
3
นายสินชัย แหยมงาม
092 - 5850798
หัวโพ
4
น.ส.สิริกร ปานเถื่อน
086 - 1602143
วังเย็น
5
นางอำไพ เปี๊ยะดี
081 - 8166300
ดอนใหญ่
6
นายเนียง รุ่งนุช
083 - 3174394
วัดแก้ว
7
นางสุพร หมีเทียน
081 - 9907688
ดอนคา
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอจอมบึง  จำนวน 6 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
น.ส.ดวงแข มิตรสงเคราะห์
087 - 0275120
แก้มอ้น
2
นางเติม อุ่นใจ
081 - 9954544
รางบัว
3
นายศรีไพร จิตต์คำ
087 - 0956690
ปากช่อง
4
นายเอนก คุณพันธ์
081 - 1910174
ด่านทับตะโก
5
น.ส.ขาว ศรัทธาผล
081 - 2937846
เบิกไพร
6
นางสาววรวีร์ คานภู่
087 - 9191607
จอมบึง
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอวัดเพลง  จำนวน 3 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
นายมานะชัย พงษ์ประยูร
081 - 3787356
จอมประทัด
2
นางอารมณ์ มีอยู่
089 - 9149817
เกาะศาลพระ
3
นายพินิจ บุญสู
087 - 1138796
วัดเพลง
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอสวนผึ้ง  จำนวน 4 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
นายบุญส่ง แสงอ่อน
089 - 9120439
ท่าเคย
2
นางยุพิน ภู่สุวรรณ
087 - 0838233
ป่าหวาย
3
นางลัดดาวัลย์ หงษา
081 - 1958011
สวนผึ้ง
4
นางทัศนีย์ ทัศนันท์
087 - 0920473
ตะนาวศรี
 
 
 
 
รายชื่อแกนนำระดับตำบล
จังหวัดราชบุรี
อำเภอบ้านคา  จำนวน 3 ตำบล
 
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
แกนนำตำบล
1
น.ส.ลิ้นจี่ ธนะสังข์
081 - 9328545
บ้านคา
2
นายสาย ทองศรี
081 - 1944959
หนองพันจันทร์
3
นางสุรินทร์ ภักดี
-
บ้านบึง