โครงสร้างบุคคลากร

               

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

 

          

        นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น

        แรงงานจังหวัดราชบุรี

  

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                

  

 นางสาวณัฐพัชร์  แก้วทุ่ง

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     

ปฏิบัติงาน

 

 

   

นางสาวเปมิกา  ดวงคล้าย

พนักงานธุรการ  ส 3  

 

 

  

นายสรพงษ์  พุ่มสอาด 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

 

 

   

นางสาวน้ำผึ้ง  ปานเสน 

พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

 

  

 นางสุธีรา  ทรงความดี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 

 

นางสาวภัทราภรณ์  โททวี

  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  

 

 

 

  

 นางสาวบังอร  ทองช่วย

เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงาน

สถานการณ์แรงงาน 

 

 

   

นางสาวพิกุลแก้ว  ขวัญธำรง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน