Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

   

งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย